top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Tarieven en betaling

1. Alle tarieven van Buurttherapeut en VMU staan vermeld op de website. Mocht u een afspraak hebben

gemaakt en zijn de tarieven verhoogd, dan geldt het tarief dat ten tijde van het maken van de afspraak

op de website vermeld stond.

2. Alle tarieven op de website staan vermeldt met het bijbehorende BTW-tarief of zijn vrijgesteld van BTW.

3. Betalingen dienen binnen twee weken na het verzenden van de factuur voldaan te worden. Wanneer

niet aan de betaling wordt voldaan binnen op de factuur gestelde termijn, zullen alle kosten van

incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van de deurwaarders en advocaten, door de cliënt

dienen te voldaan.

Artikel 2 : Annulering, weigering

1. De cliënt heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de afspraak te annuleren. Wanneer de cliënt

binnen 24 uur vóór de afspraak annuleert, wordt het volledige bedrag van de afspraak in rekening

gebracht, met uitzondering van ziekte/ongeval.

2. Buurttherapeut & VMU heeft het recht om een afspraak af te zeggen. In dat geval zal een nieuwe

afspraak worden ingepland.

3. Daarnaast behoudt Buurttherapeut zich het recht voor om een cliënt te weigeren voor behandeling, c.q.

de behandeling te stoppen wanneer zij van mening is dat er geen resultaat geboekt kan worden.

Artikel 3: Inzagerecht, Geheimhouding, Privacy

1. Inzagerecht

U heeft recht op inzage in en/of kopie van de rapportage van de behandeling. Dit kan u met uw

therapeut overleggen, die zal het dossier met u doornemen.

2. Vertrouwelijke informatie

De therapeut heeft beroepsgeheim. Wat van belang is voor uw behandeling kan, na overleg met u en

met uw schriftelijke toestemming, besproken worden met andere hulpverleners, zoals uw huisarts,

specialist, psycholoog.

3. In de privacyverklaring staat vastgelegd hoe Buurttherapeut & VMU omgaat met de persoonsgegevens

en privacy van haar cliënten.

Artikel 4: Kwaliteit en klachtenregeling

1. Kwaliteitsbewaking Buurttherapeut & VMU

De therapeut streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Mochten er zaken zijn, waar u

ontevreden over bent, kunt u deze bespreken met de therapeut. Klachten over de dienstverlening

dienen door de cliënt binnen 8 dagen schriftelijk gemeld te worden aan de therapeut. Deze

klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschreven te zijn, zodat Buurttherapeut & VMU in staat is

adequaat te reageren.

2. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de NBVH. U

heeft recht op inschakeling van een klachtenfunctionaris van het SCAG voor bemiddeling tussen u en de

hulpverlener en/of ondersteuning bij het indienen van de klacht. Als u ontevreden bent over de

uitspraak kunt u zich beroepen op geschillencommissie van het RBCZ.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid en restitutie

1. Niet iedere cliënt is even gevoelig voor hypnose. In hoeverre iemand zich kan overgeven aan het proces

is hiervoor in grote mate bepalend. Het kan derhalve voorkomen dat een cliënt – ondanks het gebruik van meerdere methoden- niet in trance raakt. Dit geeft in geen geval recht op “gedeeltelijke” restitutie

van het te betalen bedrag.

2. Het is de vrije keus van de cliënt om een behandeltraject (met de voorgestelde methodieken) aan te

gaan, waarbij de cliënt ervan bewust is dat van tevoren niet te zeggen is wat er tijdens de behandeling

ervaren wordt. Buurttherapeut & VMU is op geen enkele manier aansprakelijk voor de eventuele

(negatieve) gevolgen hiervan.

3. Alle informatie, waaronder bijvoorbeeld adviezen, ideeën, meningen, welke door Buurttherapeut & VMU

aan de cliënt wordt verstrekt, wordt op zorgvuldige wijze en naar beste weten gegeven.

Buurttherapeut& VMU ervaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die

gevolg is van de handelingen en/of beslissingen van de cliënt die gebaseerd zijn op de hiervoor

 bedoelde informatie.

Artikel 6 : Behandelovereenkomst

1. Voorafgaand aan de eerste behandeling, dus tijdens het intakegesprek, dient de cliënt de

 behandelovereenkomst van Buurttherapeut & VMU te ondertekenen.

2. Door het ondertekenen gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Tevens vult de cliënt één van de drie keuze mogelijkheden aan t.a.v. de waarnemingsovereenkomst.

Artikel 7: Waarnemingsovereenkomst praktijk VMU en Buurttherapeut

1. Waarneming

Er is een waarnemingsovereenkomst met collega M.Ledderhof (www.hetwilgenpad.nl) gesloten, bij

wie u terecht kunt bij ziekte of tijdens vakantie van de therapeut, te noemen praktijkhouder. Met uw

toestemming worden gegevens overgedragen. Bij overlijden van de therapeut zal de waarnemer de

dossiers in beheer nemen. Dit betreft zowel open als gesloten dossiers. De dossiers dienen 15 jaar

bewaard te blijven.

De waarnemer handelt de zaken voor de praktijkhouder af. Zij zal u (of uw nabestaande) laten weten

dat de praktijk gesloten is vanwege overlijden en benaderen over uw wensen in deze.

Drie mogelijkheden: 1 U stemt erin toe dat het dossier overhandigd wordt aan een derde, te weten de waarnemende

therapeut. De ontvangende therapeut tekent voor ontvangst. U krijgt hier schriftelijk bericht over van de

therapeut. Alle correspondentie hierover wordt bewaard gedurende het bewaartermijn van het

betreffende dossier.

2 Wilt u dat het dossier vernietigd wordt als het bewaartermijn van 15 jaar nog niet is verstreken kunt u

hier de waarnemer schriftelijk toestemming geven. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van datum

waarop uw dossier is vernietigd.

3 U kunt ook aangeven dat u zelf uw dossier wilt hebben en bewaren en niet voor de opdracht kiest. Als uzelf het dossier vraagt mag er een kopie worden verstrekt met daarop duidelijk zichtbaar DIT IS EEN

KOPIE. Dit om te voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht in het dossier. Hierna wordt het

origineel vernietigd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. U tekent voor ontvangst van een kopie.

Artikel 8: Wijzigingsclausule

1. Buurttherapeut & VMU is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

bottom of page